

0byt3m1n1

Path: C:/Inetpub/vhosts/ipobdos.org/httpdocs/admins/pic/
[ Home ]

Name
Size
Permissions
Last Update
Options
[D] home
--
drwxrwxrwx
08-Dec-2019 00:24
[F] 20180823070000_photorejuv_5.jpg
30.075 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181016103648_11.png
1.04 MB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181022095544_1.jpg
298.002 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102222_01.png
2.58 MB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102322_2569.jpg
306.588 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102836_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(1).jpeg
144.874 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102840_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(2).jpeg
86.992 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102843_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(3).jpeg
126.874 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102846_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(4).jpeg
126.874 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102850_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(5).jpeg
60.629 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102856_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(6).jpeg
100.62 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102859_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(7).jpeg
84.62 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102903_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(8).jpeg
90.021 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102906_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(9).jpeg
132.157 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102911_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(10).jpeg
132.157 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102914_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(11).jpeg
104.368 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102917_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(12).jpeg
61.647 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102920_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(13).jpeg
114.467 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102923_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(14).jpeg
146.562 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102926_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(15).jpeg
106.58 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102930_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(16).jpeg
82.168 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181027102934_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(18).jpeg
34.727 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151409_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(6).jpeg
84.791 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151418_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(18).jpeg
34.727 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151431_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(2).jpeg
117.689 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151442_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM.jpeg
122.021 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151459_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.27.26 AM(4).jpeg
90.383 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151514_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(7).jpeg
84.62 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151525_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(18).jpeg
34.727 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151540_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(2).jpeg
117.689 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151557_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(6).jpeg
84.791 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151610_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(2).jpeg
117.689 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151624_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.45 AM(18).jpeg
34.727 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181029151635_WhatsApp Image 2018-10-06 at 11.26.46 AM(6).jpeg
84.791 KB
-rw-rw-rw-
31-Oct-2018 12:19
[F] 20181130073445_Logo.jpeg
144.399 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 07:34
[F] 20181130073848_igbo-1.jpg
112.637 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 07:38
[F] 20181130075544_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 07:55
[F] 20181130081906_Benjamin-Onwuka.jpg
20.014 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:19
[F] 20181130082127_index.jpg
6.129 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:21
[F] 20181130082356_index.jpg
6.129 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:23
[F] 20181130084239_Biafra-Nigeria-civil-war.jpg
57.376 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:42
[F] 20181130084429_IPOB.jpg
54.554 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:44
[F] 20181130084646_INTER_SOCIETY.jpg
52.447 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:46
[F] 20181130085524_igbo-1.jpg
112.637 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 08:55
[F] 20181130091002_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:10
[F] 20181130092230_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:22
[F] 20181130092834_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:28
[F] 20181130093307_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:33
[F] 20181130093734_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:37
[F] 20181130094016_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:40
[F] 20181130094227_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:42
[F] 20181130094326_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:43
[F] 20181130094418_Biafra-Nigeria-civil-war.jpg
57.376 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:44
[F] 20181130094735_Biafra flag.png
1.985 KB
-rw-rw-rw-
30-Nov-2018 09:47
[F] 20190504135923_PRESS RELEASE_1.jpg
317.353 KB
-rw-rw-rw-
04-May-2019 13:59
[F] 20190510153353_Press Release - Hundred Billion Naira Dialogue with Terrorist MACBAN_1.jpg
306.671 KB
-rw-rw-rw-
10-May-2019 15:33
[F] 20190523165203_Press Release - Abracadabra Behind Gun License Revocation By The Murderous Nigeria First Man.pdf
306.581 KB
-rw-rw-rw-
23-May-2019 16:52
[F] 20191029094259_upgan.php
250.68 KB
-rw-rw-rw-
29-Oct-2019 09:45
[F] 20191029094549_uplo.php
1.226 KB
-rw-rw-rw-
29-Oct-2019 09:45
[F] 20191029094704_4fa.php
246.51 KB
-rw-rw-rw-
29-Oct-2019 09:47
[F] 20191029094737_upgan.php
45.234 KB
-rw-rw-rw-
29-Oct-2019 09:47
[F] config.php
4.447 KB
-rw-rw-rw-
04-Dec-2019 15:41
[F] djoat.htm
6.739 KB
-rw-rw-rw-
29-Oct-2019 09:48
[F] k.php
24.563 KB
-rw-rw-rw-
08-Dec-2019 00:23

© 2017 - ZeroByte.ID.